Aktuality

Podpora seniorů

Středa, 26 Duben 2006 11:37

Otázka: 

Co chce Vaše strana udělat pro seniory v příštím volebním období (co pro stávající seniory, co pro ty, kdo se seniory v tomto období stanou nebo se budou důchodovému věku blížit)?

Odpověď:

Populace v naší zemi stárne a je nutno, aby se tomuto trendu přizpůsobila celá společnost, zejména však zdravotnictví, důchodový a sociální systém. Za posledních osm let, tedy v dobách vlád ČSSD klesl průměrný důchod ze 45% průměrné hrubé mzdy v roce 1998 pod dnešních 40%. Nůžky mezi příjmy ekonomicky aktivní části obyvatelstva a důchodců se výrazně rozevřely a tento trend je nutno zastavit. Jako rodiče či prarodiče však musíme myslet i na děti a vnuky, tedy na budoucí generace.
 
Úkolem politiků je nalézt řešení, které zlepší dosavadní postavení seniorů v naší společnosti a zároveň zajistí dobrý start do života mladým lidem. Proto ve svém volebním programu nabízíme tyto konkrétní změny v sociální a zdravotní oblasti, o nichž jsme přesvědčeni, že tyto cíle splňují.


Co nabízíme současným seniorům a těm, kteří v se důchodovému věku blíží: 

1.    Zvyšování průměrného důchodu tak, aby dosáhl minimálně 42% průměrné mzdy a podle ekonomických výsledků země byl i nadále zvyšován.
2.    Budeme valorizovat důchody při růstu cen všem důchodcům o stejnou částku. 
3.    Stanovíme horní hranici doplatků za léky za rok. Není spravedlivé, aby do solidární části  systému více přispívali senioři a lidé dlouhodobě nemocní a méně přispívali mladší a zdravější občané. V současné době na léky doplácejí senioři se závažným onemocněním až deset tisíc korun ročně. Domácnosti důchodců tak doplácejí na léky dvojnásobek toho, co ostatní občané. Chceme tuto hranici snížit maximálně na 3 tisíce korun.
4.    Budeme podporovat rozvoj sociální péče o seniory tak, aby se o ně mohli více starat rodinní příslušníci a byli za tuto péči slušně placeni. Zejména tam, kde mladí příslušníci rodin jsou nezaměstnaní by podobná péče dala mladým  práci a seniorům potřebnou péči. Navíc by se posílily mezigenerační vazby v  rodinách a to naše společnost velmi potřebuje. 
5.    Chceme, aby stát poskytl při rozdělování daní více prostředků krajům a obcím, aby mohli péči o seniory věnovat více péče. Navrhujeme, aby tato podpora činila 2 miliardy korun ročně. Může být využita především na investiční akce, tedy výstavbu nových moderních zařízení pro seniory nebo na stavební úpravy zařízení dosavadních.
6.    Navrhujeme dále, aby si senioři nemuseli povinně měnit osobní doklady, považujeme to za zbytečné byrokratické opatření.
7.    Při přechodu na rovnou 15ti% daň navrhujeme jednorázové zvýšení důchodů o částku 1000 korun na případnou kompenzaci některých cen .
8.    Z oblasti zdravotnictví budeme prosazovat dostupnost všech zákroků a operací. Tam, kde je to možné, je třeba plánovat tyto zákroky na pevně dané a předem dohodnuté termíny. To samozřejmě neplatí pro akutní úrazy či onemocnění, kde zákroky plánovat nelze a musí být zajištěny bezodkladně. 
9.    Chceme, aby si důchodci mohli snadněji přivydělávat  ke svému důchodu. Je důležité, aby společnost uměla zhodnotit dovednosti a schopnosti seniorů, jejich zkušenosti a profesionalitu v různých oborech. Je to velmi cenný kapitál, který nesmí zůstat ležet ladem.


Jde nám o to, aby senioři trávili tuto životní etapu aktivně. To, že všichni zestárneme, víme. Ale také známe cenu aktivity, víme, jak je důležité, aby nevznikaly bariéry mezi mladými a staršími, protože společně mohou jedni druhým velmi významně pomáhat. Chceme, aby co nejméně našich starších spoluobčanů zůstávalo opuštěných v anonymních domovech důchodců, kde i přes veškerou péči personálu nemohou žít tak, jako v prostředí svých rodin, přátel, obcí či měst. Proto klademe takový důraz na individuální péči, tedy na rozšíření sociálních služeb pro seniory. Chceme, aby oni sami rozhodli, jakou péči chtějí a kdo jim ji má poskytnout.

 reakce pro měsíčník Doba seniorů

 

Nový zákoník práce

Středa, 26 Duben 2006 11:29

Otázka: 

Jak vnímáte nový zákoník práce a jaký je Váš pohled na pracovněprávní vztahy?

Odpověď:

Vláda socialistů znamená trvale vysokou nezaměstnanost. Místo kroků k nápravě přichází vláda se Zákoníkem práce, který přijímání do zaměstnání ještě více komplikuje. Je to hazard, protože svazuje zaměstnavatelům ruce natolik, že nebudou schopni vytvářet nová pracovní místa. Moderní pracovní právo musí dát šanci zaměstnavatelům i zaměstnancům. Zejména mladí lidé se budou potýkat s velikou konkurencí na evropské úrovni. I pro starší generace je třeba, aby se zvýšila nabídka krátkodobých pracovních poměrů, které pomohou vyřešit sezónní poptávku po práci. Zákoník práce musí být normou, která umožňuje práci nabídnout a získat. To bohužel vládní návrh neobsahuje. Je brzdou, která nezaměstnanost nesníží.

reakce pro deník Vysočina
 

 

Zvyšování cen pohonných hmot

Středa, 26 Duben 2006 11:23

Otázka: 

Jak vnímáte současné prudké zvyšování cen pohonných hmot?

Odpověď

Jsem i nejsem překvapená. To, co se děje na mezinárodní scéně – situace v Iránu, Venezuele, Nigérii avizovalo, že k problémům s ropou dojde. Ale ještě před týdnem v rádiu analytici odhadovali, že prudký růst cen nenastane. Dnes asi velká naděje na snížení cen není. Většinou se mluví o ziscích prodejců. Odborný tisk uvádí, že marže prodejců činí 2 Kč na 1 litr. Ale je třeba vědět, že významně se na konečné ceně benzinu podílí zejména stát. Ten stanovil výši daní (spotřební a DPH), která u pohonných hmot tvoří dnes téměř 60% konečné ceny! To znamená, že při ceně 31 Kč/litr jde do kapsy státu zhruba 18 - 19 Kč z každého litru!

reakce pro Deník Vysočina

 

Rozhovor pro Deníky Bohemia a Moravia

Pondělí, 10 Duben 2006 10:59

Otázka:

Kritizujete, že Vysočina nemá krajské policejní ředitelství. Jaké jsou pro to důvody a kolik takových krajů existuje?

Odpověď:

Odpovím, proč by kraj Vysočina Krajské policejní ředitelství mít měl.: 
Vysočina má mít stejné podmínky jako jiné kraje. Při reformě veřejné správy, v době, kdy kraje vznikaly, nikdy nebylo řečeno, že budou existovat  kraje  první kategorie (se všemi úřady a kompetencemi) a kraje  druhé kategorie (s výrazně menšími pravomocemi). Není možno rozdělit republiku na části, kde občané z veřejných peněz dostanou prvotřídní služby a na části, kde jim stát stejné služby odepře. Stejně tak, jako nejsme občané první nebo druhé kategorie, nejsou takové ani kraje naší země. Krajů, o které se jedná je 5 nebo 6.

Otázka:

Jaké to může mít praktické důsledky?

Odpověď:

Jde o bezpečnost obyvatel. V krizové situaci, například při povodních, se zapojuje do akce integrovaný záchranný systém. Za  jeho koordinaci a za řešení krizových situací v kraji je osobně odpovědný hejtman.V současném režimu je plně odpovědný, ale nemá stejně účinné  nástroje k plnění této povinnosti jako jeho kolegové z jiných krajů. To přece není možné! K základním složkám integrovaného záchranného systému patří hasičský záchranný sbor, zdravotní záchranná služba a policie. Dvě první složky systému svého krajského ředitele mají, policie nikoli. Koordinace policie probíhá buď přes Krajské ředitelství policie v Brně, Českých Budějovicích nebo Hradci Králové. Myslím, že události letošní zimy i jara nám názorně ukázaly, jak je důležitá co nejrychlejší komunikace mezi jednotlivými složkami, aby se v maximální možné míře zabránilo ztrátám na životech či materiálním újmám. Policie na Vysočině nemá jednu hlavu, řeší se to přes tři ředitele z jiných krajů. A přitom jde o každou minutu. Neuspějí ani argumenty o tom, že zřízení Policejního ředitelství by bylo moc drahé. Dělají tuto službu pro nás dosud jinde nebo ne? Dělají! Stojí to něco nebo ne? Stojí! Není lepší zaplatit policii Vysočiny přímo na Vysočině a nikoli nepřímo někde jinde? Uvedu příklad toho, jak Vysočina doplácí na kroky ministerstva vnitra. Na počet obyvatel má Vysočina o polovinu méně policistů než je průměr v ČR. Nemyslím si, že bezpečnost občanů na Vysočině je méně důležitá než jinde. Proto kritizuji ministra vnitra a jeho názor na zajištění bezpečnosti v našem kraji.

Otázka:

Jak hodnotíte situaci, kdy se kvůli novému zákonu o policii chystají odejít z jejích řad stovky zaměstnanců?

Odpověď:

Považuji odchody odborně vyškolených lidí z takto citlivé profese za velmi nebezpečné. K takové situaci nemělo dojít. Je tím ohrožen výkon policie na mnoha místech. Stát si ze svých daní platíme za to, aby kromě jiného garantoval ochranu naší bezpečnosti a majetku. Selhání této funkce státu znamená zásadní ohrožení občanů.

Otázka:

Jak jste spokojena s výsledky vyšetřování policejního zásahu na loňském Czech Teku?

Odpověď:

Vyšetřování považuji za skončené zprávou ombudsmana. Ten konstatuje, že zásah Policie ČR byl nepřiměřený, že policie nevyčerpala všechny možnosti situaci stabilizovat bez použití síly a neprovedla dostatečná preventivní opatření, neoprávněně blokovala příjezdovou komunikaci. Vytýká dále ministrovi vnitra Františku Bublanovi, že spolu s představiteli Policie ČR dezinformoval veřejnost. Pochybení se dopustili také organizátoři, kteří porušili předpisy. Nevracím se již k vyšetřování, ale myslím si, že je nutné vymyslet režim pro příště,  aby se situace loňského Czech Teku s  takto sporným zásahem neopakovala. Nekonečné dohadování co bylo a nebylo už nikam nevede.

Otázka:

Co si myslíte o alternativní kultuře?

Odpověď:

Já dávám nerada nějaké přívlastky. Alternativní – nealternativní, to není podstatné. Podstatné je, jakou váhu kultuře v životě dáváme, jak moc nám pomáhá k utváření názorů na rychle se měnící svět, jak zapadá do našeho postupně budovaného žebříčku hodnot. Kultura pro každého z nás znamená něco jiného, nelze určit, jakou roli má hrát v našem životě. Každý z nás si vybírá z její obrovské nabídky něco jiného. Setkávám se s mnoha projevy kultury, od  divadelních ochotníků v Třešti až třeba po architektonické dědictví našeho kraje. Tato rozmanitost je naším bohatstvím a já se neodvážím některé kulturní počiny preferovat, jiné zatracovat. Ať jich je co nejvíce.

 

Rozhovor pro časopis MLEJN

Pondělí, 10 Duben 2006 10:24

Otázka:

Předseda ODS Topolánek nedávno rozpustil stínovou vládu ODS. Jak jste nesla, že už nejste stínovou ministryní?


Odpověď:

Mně se to nějak zvlášť nedotklo, protože to byl krok, který musel přijít. Jsme před volbami. Každý, kdo se stal stínovým ministrem věděl, že tato etapa je rozložena na několik částí. Aby připravoval koncepční materiály, oponoval zákony, které přicházely do Poslanecké sněmovny, nabízel svá řešení. Samozřejmě, že tahle etapa musí volbami skončit. Nikdo z nás neměl garantováno, že je-li stínovým ministrem, bude také ministrem opravdovým. Nyní se musíme všichni soustředit na volby a přesvědčit občany,že jim nabízíme lepší řešení než ostatní politické strany. 

 
Otázka:

A je to běžné, že ministři nechodí na interpelace?

Odpověď:

Bohužel je to běžné, ale není to správné. Interpelace poslance je jedna z možností, kdy aktuálně, byť ve zkráceném čase a byť možná mnohdy velmi povrchně, můžeme otevřít témata, která se při schváleném programu schůze normálně otevřít a diskutovat nedají.Ale každý den nám přináší nějakou zajímavou věc, na kterou je také možnost se ptát a hledat na ní odpovědi.


Otázka:

Můžete krátce shrnout jaké vidíte úspěchy a přetrvávající potíže resortu kultury v posledním vol. období?

Odpověď:

Úspěchem jsou aktivity mnoha jednotlivců, sdružení, spolků na amatérské úrovni. Daří se jim zejména díky podpoře místních samospráv a krajů. Za úspěch považuji převod majetků a kompetencí v oblasti kultury na kraje (knihovny, galerie, částečně i oblast památkové péče). Ukazuje se, že této oblasti je ze strany krajů věnována systematická pozornost. Potýkají se však zejména s nedostatkem peněz, který plyne z chybného zákona o rozpočtovém určení daní. 


Otázka:

Prozradíte čtenářům, který bod vašeho volebního programu pro oblast kultury považujete za stěžejní?

Odpověď:

Za stěžějní v kultuře považuji:-    postupné navyšování příjmů MK ze státního rozpočtu-    personální stabilizaci oblasti památkové péče-    vztah státu a církví-    platy v kultuře -    systematické a zaručené víceleté financování započatých investičních akcí (rekonstrukcí, velkých oprav)-    rekonstrukce Národního muzea a Národní knihovny-    metodická spolupráce s kraji, Sdružením historických měst a obcí, se sídly památek Unesco

 

Strana 184 z 186

ps_banner

ods_banner

ods_vysocina_banner

vysocina_banner

zdar_banner

vylet_banner

youtube

mobilbahis mobilbahis giriş mobilbahis inceleme

Twitter

artemisbet giriş, tipobet giriş, mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet giriş, tipobet artemisbet giriş