Aktuality

Mohou hejtmani vystupovat ve sněmovně?

Pátek, 31 Březen 2006 00:00

Otázka:

Mohou hejtmani vystupovat ve sněmovně?

Odpověď:

Krajská zastupitelstva mají zákonodárnou iniciativu. Jako předkladatelé zákona mají hejtmani  právo zúčastnit se projednávání svých návrhů. V ostatních případech musí s jejich vystoupením souhlasit Sněmovna. Tento princip by byl postačující, kdyby se Sněmovna byla schopna chovat jako městská či krajská zastupitelstva. I tam mohou po odsouhlasení vystoupit lidé „zvenku“. Ze zkušenosti komunálního politika vím, že jsme nikdy žádost o vystoupení neodmítli. Sněmovna však bohužel ano. Zabránila tak, aby byl slyšen hlas těch, kteří na svých bedrech ponesou značnou zátěž plynoucí z rozhodování poslanců. Aby bylo dáno do souladu ústavní právo krajských zastupitelstev pokud jde o zákonodárnou iniciativu s možností zúčastnit se důkladněji celého legislativního procesu, je třeba hledat koncepční řešení. Možným východiskem je  postupná  transformace Senátu do podoby, kdy by jejími členy vedle dosud volených senátorů byli zvolení zástupci krajů. Jistě je možno promýšlet různé varianty takového řešení (celkový počet zástupců Senátu, poměr mezi senátory volenými dle většinového systému a jinak volenými či jmenovanými zástupci krajů), ale jako počátek diskuse by otázka transformace Senátu mohla posloužit.

reakce pro Krajské noviny

 

Destrukce systému památkové péče pokračuje

Pondělí, 27 Březen 2006 13:25

Destrukce systému památkové péče pokračuje

I přes výhrady odborníků z oblasti památkové péče pokračují neodůvodněné personální kroky ministerstva kultury. Posledním z těchto aktů zvůle je odvolání náměstka generálního ředitele – hlavního konzervátora PhDr. Josefa Štulce. O důvodech odvolání není známo nic bližšího. PhDr. Josef Štulc je uznávaným odborníkem v oblasti památkové péče nejenom v ČR, ale jeho renomé získává respekt našim památkám a  péči o ně i v zahraničí. Chlubí-li se naše země množstvím památek, které se staly součástí prestižního seznamu UNESCO, je třeba zmínit, že o tento, pro nás velmi příznivý stav, se zasloužil zejména PhDr J. Štulc.

ODS hodnotí tento krok jako další personální čistku, k níž nejsou žádné relevantní důvody. Pravděpodobným důvodem je to, že se PhDr. J. Štulc dopisem generálnímu řediteli NPÚ Tomáši Hájkovi ohradil proti odvolání vedoucí redaktorky časopisu Zprávy památkové péče, PhDr. Kateřiny Bečkové. Způsob, s jakým se zachází se špičkovými odborníky je nejenom nepochopitelný pro veřejnost, ale pro představitele památkové péče je lidsky nedůstojný a zcela  neakceptovatelný.

 

ODS žádá ministra kultury Mgr. Vítězslava Jandáka, aby zastavil kroky, které vedou k nevratným odchodům řady špičkových odborníků na památkovou péči. Zároveň žádáme podrobnou analýzu důvodů, které k těmto rozhodnutím vedly a také koncepci památkové péče nového vedení rezortu.

 

ODS  dále žádá  ministra kultury, aby se zúčastňoval  jednání kompetentního parlamentního výboru, schůzí Poslanecké sněmovny  a odpovídal na interpelace poslanců. Připomínáme, že vláda je odpovědna ze svého konání Parlamentu. V uplynulých týdnech, kdy „personální aktivity“ ministra a jeho generálního ředitele zneklidnily naši veřejnost, interpelovali poslanci ODS ministra kultury a žádali vysvětlení. Těmto odpovědím se pan ministr opakovaně vyhýbá.

 

 

Ministr kultury Vítězslav Jandák destabilizuje památkovou péči

Pondělí, 27 Březen 2006 13:24

Ministr kultury Vítězslav Jandák destabilizuje památkovou péči
ODS konstatuje, že ministr kultury Vítězslav Jandák svými kroky - tedy odvoláním vedoucích pracovníků památkové péče a plánovaným odvoláním kastelánů - destabilizuje systém ochrany památek v ČR. Tato opatření jsou o to nepochopitelnější, že se odehrávají několik měsíců před parlamentními volbami.
ODS považuje dosavadní působení ministra Jandáka za nekoncepční a škodlivé. Kromě neodůvodněných plošných čistek nepředstavil žádný systematický návrh priorit svého resortu. Jeho přístup nelze nazvat jinak než destrukční, připomínající působení ministra Ratha v resortu zdravotnictví.


Aktivity generální ředitele Národního památkového ústavu Tomáše Hájka
Prvním záměrem nového generálního ředitele NPÚ Tomáše Hájka bylo odvolání všech kastelánů. Tento záměr vyhlásil chaoticky, bez jakékoli předběžné analýzy kvality práce jednotlivých kastelánů. Učinil tak:
·         Bez elementární znalosti pracovního práva. Většinu kastelánů odvolat nemůže, protože nejsou do funkce jmenováni. Musel by jim dát řádnou výpověď podle zákoníku práce s udáním důvodu, který vede k rozvázání pracovního poměru. Takovým důvodem rozhodně nemůže být pouhé prohlášení: "Považuji za nesmírně zdravé, aby se kasteláni dokázali ohlédnout a říci, co se jim během jejich působení podařilo a co ne. Je nutné přemýšlet, jak dál" (T. Hájek, Lidové noviny, 31. 1. 2006).
·         Bez toho, že by byl schopen zajistit řádné inventury ve všech 101 státních hradech a zámcích. V těchto objektech jsou uloženy desítky tisíc, někdy statisíce, chráněných sbírkových předmětů, za které nesou kasteláni osobní zodpovědnost. Řádné inventury trvají vždy několik měsíců.
·         Bez respektu k blížícímu se začátku turistické sezóny, jejíž průběh by byl zcela jistě jeho nekvalifikovanými záměry velmi negativně narušen.
To, že nyní ministerstvo kultury v tisku oznamuje, že v nejbližších dnech odvolávat kastelány nemíní, nic nemění na nekompetentnosti, chaotičnosti a nezodpovědnosti, s jakou si v oblasti památkové péče dosud pan ministr i jím jmenovaný generální ředitel Národního památkového ústavu počíná.
Miroslava Němcová, stínová ministryně kultury, místopředsedkyně ODS a místopředsedkyně PSP ČR
 

Ministr Bublan Vysočině nepomůže

Pondělí, 27 Březen 2006 13:22

Ministr Bublan Vysočině nepomůže

Se zájmem sleduji aktivity ministra vnitra vztahující se k našemu kraji. Poslední kroky se týkaly organizace práce policie na Vysočině. Velmi pozorně jsem si přečetla záznam z tiskové konference pana ministra Bublana v Jihlavě ze dne 13/2/2006.

O co jde

Jde o to, zda má mít Vysočina krajské policejní ředitelství, tedy zda máme mít stejné podmínky jako jiné kraje. Víme, že zákony vymezují kompetence a povinnosti krajů. Za jejich plnění je odpovědno krajské zastupitelstvo a  především hejtmani. Ponechme nyní stranou vše ostatní a věnujme se policii. Ministr vnitra si myslí, že některé kraje mít policejní ředitelství mají, jiné (např. Vysočina) je mít nemá. Hejtman kraje Vysočina, RNDr. Miloš Vystrčil, s názorem pana ministra nesouhlasí a usiluje o to, aby náš kraj měl stejné postavení jako kraje jiné. Pan hejtman má mou plnou podporu.
Ovšem  ministr vnitra František Bublan na tiskové konferenci snahu hejtmana Vystrčila odsoudil. Ministrovy výpady byly zčásti osobní povahy a byly velmi nepřiměřené, troufám si říci, že na hraně žalovatelnosti. Proto považuji za důležité se více tomuto tématu věnovat a dotknout se několika základních otázek.


1. Kraje 1. a 2.  kategorie


Odmítám, že existují kraje plnohodnotné a neplnohodnotné. Při reformě veřejné správy, v době, kdy kraje vznikaly, nikdy nebylo řečeno, že budou existovat kraje 1. kategorie (se všemi úřady a kompetencemi) a kraje 2. Kategorie (s výrazně menšími pravomocemi). Není přece možné rozdělit republiku na části, kde občané z veřejných peněz dostanou prvotřídní služby a na části, kde jim stát stejné služby odepře. Stejně tak jako nejsme občané první nebo druhé kategorie, nejsou takové ani kraje naší země. Každý z těchto celků mně jako občanovi musí poskytnout stejný servis. Pouze proto, že bydlím na Vysočině se na mě nemá pohlížet jinak, než na občany Brněnského či jiného kraje.


2. Krajské policejní ředitelství = riziko korupce


Odmítám nesmyslné a zlovolné nařčení pana ministra, že vznik krajského policejního ředitelství povede k propojení mezi samosprávou, státní správou a policií a ke vzniku korupčního prostoru. Má pro podobné tvrzení pan ministr nějaký důkaz? Zhoršila se situace v oblasti korupce v krajích, kde krajské ředitelství policie existuje? Pokud ano, co s tím pan ministr dělá? Pokud ne, proč bezdůvodně označuje zástupce malých krajů za potencionální zločince? Jak si to vůbec může dovolit?


3. Odpovědnost hejtmana


Zná vůbec ministr vnitra povinnosti hejtmana kraje? Ví například, že hejtman musí koordinovat integrovaný záchranný systém na úrovni kraje? Že je osobně odpovědný za řešení krizových situací? Jak může hejtman efektivně pracovat, když dvě ze tří základních složek (hasičský záchranný sbor a zdravotní záchranná služba) svého ředitele mají a policie nikoli? „Náš“ krajský policejní ředitel sídlí v Brně, Hradci Králové nebo Českých Budějovicích. Při řešení krizových situací letošní zimy (sníh, dopravní situace na D1, vichřice, záplavy) se ukázalo, jak důležitá je co nejrychlejší komunikace mezi jednotlivými složkami, aby se v maximální míře zabránilo ztrátám na životech či materiálním újmám. Komunikace s policií je složitější, nemá v kraji jednu hlavu, řeší se to přes tři ředitele z jiných krajů. A přitom jde o každou minutu.


4. Bezpečnost obyvatel Vysočiny


Jak nám pan ministr vysvětlí, že na počet obyvatel má Vysočina o polovinu méně policistů než je průměr v ČR? Je naše bezpečnost méně důležitá než v jiných krajích? Co to je za řeči, že by zřízení krajského policejného ředitelství bylo moc drahé? Dělají to zatím pro nás jinde nebo ne? Dělají! Stojí to peníze nebo ne? Stojí! Není lepší zaplatit policii Vysočiny na Vysočině než v Brně? A nad větou pana ministra, že dosavadní krajští ředitelé policie vznik nového ředitelství na Vysočině nechtějí – nevím zda se smát, či si zoufat. Jak by to mohli chtít? Vždyť by se tím zmenšila jejich moc. Prosím o serioznější důvody, pane ministře.


5 Včasné informace


Co pan ministr  udělá pro zlepšení toku informací mezi jednotlivým složkami záchranného systému? Na tiskové konferenci i novináři mluvili o zastaralé technice policie. Zatímco hasiči poskytují perfektní a aktuální informace, na policii je to prý jako v minulém století. V Brně Jihlava nikoho nezajímá, počítačové propojení neexistuje. Jak složité je potom  řešení havarijních stavů a jak efektivní by mohlo být?! A jak snadným terčem je vedení kraje? Vždyť je jasné, že koordinace oklikou je složitější než koordinace přímo. Rychlá a kvalifikovaná informace je klíčově důležitá. Jde o životy, o vteřiny, o majetek.


6. Doporučení novinářům a čtenářům Vysočiny


Aby nevznikly žádné dohady a nedopatření, bylo by dobré, kdyby podrobný přepis tiskové konference pana ministra Bublana některý vysočinský list otiskl a čtenáři si jej přečetli. Jedině tak by se ukázalo, že ani já ani pan hejtman nejsme vůči panu ministrovi zaujatí a jeho výroky, myšlenky a názory nezkreslujeme. Pro čtenáře to má, uznávám, obrovské riziko. Po přečtení tohoto souboru zmatených vět by se musel opravdu vážně začít obávat toho, že nositel těchto názorů má v rukou naši bezpečnost a  má kvalifikovaně řídit policii.
Miroslava Němcová
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

ODS nominovala Miroslavu Němcovou na premiérku České republiky

Úterý, 30 Listopad 1999 00:00

ODS navrhne prezidentovi Miloši Zemanovi na post premiérky České republiky Miroslavu Němcovou, dosavadní předsedkyni poslanecké sněmovny a místopředsedkyni ODS. Po odpoledním jednání vedení strany ve čtvrtek 19. června to oznámil úřadující předseda strany Martin Kuba. Video z tiskové konference uvnitř článku.

Pokračování

 

Strana 185 z 185

ps_banner

ods_banner

ods_vysocina_banner

vysocina_banner

zdar_banner

vylet_banner

youtube

Twitter