Aktuality

Dodržujete některé velikonoční zvyky?

Pondělí, 10 Duben 2006 10:12

Otázka:

Dodržujete některé velikonoční zvyky?

Odpověď:

O Velikonocích barvívám vajíčka. V posledních letech už jenom v cibulových slupkách, protože ty se mi daří nejlépe. Na Zelený čtvrtek jíme vždy něco zeleného a na Velký pátek držím půst. Jinak je to určitě u nás podobné jako u všech ostatních domácností v České republice. Navaříme dobroty, nachystáme občerstvení, přicházejí návštěvy, trochu povídáme, trochu vzpomínáme. Ale postupem let ubývá dětských koledníků a tak jsem ráda, když občas mí kamarádi přijdou i se svými syny. Zejména Velikonoční pondělí je významný den pro kluky, malé i velké. Tak jenom doufám, že ty letošní svátky už nás zbaví starostí z povodní a bude opravdové jaro.

reakce pro Deníky Vysočina

 

Právo musí být - úryvek z Modrého listu

Pátek, 31 Březen 2006 08:15

Právo musí být opora, nikoli chaos

Za 4 měsíce budeme volit své zástupce do Poslanecké sněmovny. V končícím volebním období vládla koalice ČSSD, KDU-ČSL a US. ODS byla jedinou opravdovou programovou opozicí vůči vládním návrhům zákonů, které byly schvalovány. A stav našich zákonů (jejich množství i kvalita) mi velmi leží na srdci. Mnohokrát v minulosti jsem upozorňovala na to, že zákony mají být jasné, přesně formulované, srozumitelné a tedy také vymahatelné. Těmito zásadami se k velké škodě nás všech vláda neřídí. Dovolím si na tomto místě krátké zhodnocení.
Poslanecký klub ODS má ve Sněmovně 57 poslanců ze 200. Prohráváme většinu hlasování a uvědomujeme  si, že pavučina zákonů naší země se nezadržitelně zhušťuje. V roce 1997, kdy končilo působení koaličních vlád ODS, bylo za rok přijato 373 zákonů, v roce 2004 už to bylo 700 norem. 
 Právní řád ČR se tak po vládách ČSSD stal souborem nekvalitních, často nadbytečných a nepřehledných norem. Pro schopného advokáta pak často není problém těchto nedostatků zákonů u soudu využít. Občané necítí oporu v moci soudní, rozhodování soudů se jim zdá neprůhledné a mnohdy nespravedlivé. České právo tak výrazně komplikuje život nám všem.
Nad rychlými změnami právního řádu, nad jeho složitostí i množstvím zákonů, se často pozastavuje i prezident Václav Klaus. Přesto si málokdo z nás uvědomuje, jak skutečně důležitá tato varování jsou. Vládou předkládané zákony a novely jsou většinou zatíženy chybami a často musí být v krátké době opětovně novelizovány. Příkladem jsou změny DPH nebo daně z příjmu, které přinášejí občanům a firmám řadu administrativních komplikací. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů byl od vzniku ČR v roce 1993 k 1.1.2006 75 x novelizován, z toho za 5 let vládnutí ODS 20 x, za 8 let vlád ČSSD 55 x !!!. Ve stejném období (1993-2006) byl živnostenský zákon novelizován 83 x! A opět ODS tak učinila za 5 let 19krát, ČSSD potřebovala 64 novel! Podobné příklady naleznete i u dalších významných norem. A je nutno vzít v potaz, že vlády ODS rozhodovaly v době společenské transformace, tedy řešily úkoly mnohem složitější, než jsou ty dnešní. Přesto měnila ODS právní řád méně často než vlády ČSSD.
Ročně se v průměru za vlád ČSSD přijme dvakrát více předpisů než za ODS. Každý pracovní den Sněmovna obdrží k projednání alespoň jeden návrh zákona. Vláda často připravuje návrhy zákonů, aniž by zvážila jejich nároky na finanční a administrativní zajištění. Tak byly přijaty například i nesmyslné návrhy zákonů o zoologických zahradách či o Antarktidě. Jsou zcela zbytečné, nikdo je nepostrádal.Vláda se velmi často vymlouvá na povinnosti, které nám ukládá EU. Avšak hlavním strůjcem zákonné spouště je ona sama.
ODS si je vědoma, že tento stav dál trvat nemůže a připravili jsme nápravu. Ta se bude opírat zejména o tyto zásady: Nejprve uskutečníme inventuru dosud platných zákonů. Nepotřebné a opakující se zrušíme. V dalším kroku snížíme tempo legislativního procesu s důrazem na kvalitu nikoli kvantitu zákonů. Takové změny pomohou naší justici. Chceme, aby soudy rozhodovaly kvalitně a bez zbytečných průtahů. To je pro život každého z nás (v rovině osobní i pracovní) nesmírně důležité.
O tom, zda k této změně dojde, budeme rozhodovat v nastávajících volbách. Budeme volit mezi tím, zda chceme, aby zákony byly naší oporou a nebo (jako je tomu dosud) nepřehlednou houštinou, která nám nedává šanci vyvarovat se chyb a postihů.

V Praze dne 18. února 2006
Miroslava Němcová
místopředsedkyně PSP ČR a ODS

 

Bezvízový styk s USA

Pátek, 31 Březen 2006 00:00

Otázka:

Jste pro zavedení bezvízového styku s USA?

Odpověď:


Ano, přimlouvám se za změnu vztahů mezi námi a USA.

Toto jsou mé argumenty:

1) ČR a USA jsou  členy NATO. Vyhovujeme-li přísným podmínkám členství, jistě vyhovujeme i v otázkách soukromého charakteru.

2) Nezaznamenala jsem výrazné problémy, které by naši občané způsobili právě v USA.

3) Internet umožňuje všem zájemcům o pobyt v USA zjistit si podmínky a být si přesně vědom postihu při jejich nesplnění.

4) Existují solidní agentury, které při plánování pobytu v USA pomohou.

5) Česká republika nefiguruje v mezinárodních statistikách pokud jde například o terorismus.

6) Riziko, že naši občané pojedou do USA za prací „načerno“ není velké. Lze to odvodit z chování Čechů v zemích, kde víza nepotřebujeme (EU).

reakce pro Deníky Vysočina

 

Mohou hejtmani vystupovat ve sněmovně?

Pátek, 31 Březen 2006 00:00

Otázka:

Mohou hejtmani vystupovat ve sněmovně?

Odpověď:

Krajská zastupitelstva mají zákonodárnou iniciativu. Jako předkladatelé zákona mají hejtmani  právo zúčastnit se projednávání svých návrhů. V ostatních případech musí s jejich vystoupením souhlasit Sněmovna. Tento princip by byl postačující, kdyby se Sněmovna byla schopna chovat jako městská či krajská zastupitelstva. I tam mohou po odsouhlasení vystoupit lidé „zvenku“. Ze zkušenosti komunálního politika vím, že jsme nikdy žádost o vystoupení neodmítli. Sněmovna však bohužel ano. Zabránila tak, aby byl slyšen hlas těch, kteří na svých bedrech ponesou značnou zátěž plynoucí z rozhodování poslanců. Aby bylo dáno do souladu ústavní právo krajských zastupitelstev pokud jde o zákonodárnou iniciativu s možností zúčastnit se důkladněji celého legislativního procesu, je třeba hledat koncepční řešení. Možným východiskem je  postupná  transformace Senátu do podoby, kdy by jejími členy vedle dosud volených senátorů byli zvolení zástupci krajů. Jistě je možno promýšlet různé varianty takového řešení (celkový počet zástupců Senátu, poměr mezi senátory volenými dle většinového systému a jinak volenými či jmenovanými zástupci krajů), ale jako počátek diskuse by otázka transformace Senátu mohla posloužit.

reakce pro Krajské noviny

 

Destrukce systému památkové péče pokračuje

Pondělí, 27 Březen 2006 13:25

Destrukce systému památkové péče pokračuje

I přes výhrady odborníků z oblasti památkové péče pokračují neodůvodněné personální kroky ministerstva kultury. Posledním z těchto aktů zvůle je odvolání náměstka generálního ředitele – hlavního konzervátora PhDr. Josefa Štulce. O důvodech odvolání není známo nic bližšího. PhDr. Josef Štulc je uznávaným odborníkem v oblasti památkové péče nejenom v ČR, ale jeho renomé získává respekt našim památkám a  péči o ně i v zahraničí. Chlubí-li se naše země množstvím památek, které se staly součástí prestižního seznamu UNESCO, je třeba zmínit, že o tento, pro nás velmi příznivý stav, se zasloužil zejména PhDr J. Štulc.

ODS hodnotí tento krok jako další personální čistku, k níž nejsou žádné relevantní důvody. Pravděpodobným důvodem je to, že se PhDr. J. Štulc dopisem generálnímu řediteli NPÚ Tomáši Hájkovi ohradil proti odvolání vedoucí redaktorky časopisu Zprávy památkové péče, PhDr. Kateřiny Bečkové. Způsob, s jakým se zachází se špičkovými odborníky je nejenom nepochopitelný pro veřejnost, ale pro představitele památkové péče je lidsky nedůstojný a zcela  neakceptovatelný.

 

ODS žádá ministra kultury Mgr. Vítězslava Jandáka, aby zastavil kroky, které vedou k nevratným odchodům řady špičkových odborníků na památkovou péči. Zároveň žádáme podrobnou analýzu důvodů, které k těmto rozhodnutím vedly a také koncepci památkové péče nového vedení rezortu.

 

ODS  dále žádá  ministra kultury, aby se zúčastňoval  jednání kompetentního parlamentního výboru, schůzí Poslanecké sněmovny  a odpovídal na interpelace poslanců. Připomínáme, že vláda je odpovědna ze svého konání Parlamentu. V uplynulých týdnech, kdy „personální aktivity“ ministra a jeho generálního ředitele zneklidnily naši veřejnost, interpelovali poslanci ODS ministra kultury a žádali vysvětlení. Těmto odpovědím se pan ministr opakovaně vyhýbá.

 

 

Strana 185 z 186

ps_banner

ods_banner

ods_vysocina_banner

vysocina_banner

zdar_banner

vylet_banner

youtube

Twitter